Nyt fra ejendommen 2006


17/11-06: Dommerby Stål – som er vores leverandør af altaner – skal tage mål til dørene fredag den 24. og lørdag den 25. november. I vil blive kontaktet pr. telefon af firmaet, der vil aftale det præcise tidspunkt med jer.


1/11-06: Det er nu muligt at se en 3D tegning af de nye altaner. Husk også de tekniske tegninger der tidligere er lagt her på siden: tegning 1, tegning 2, tegning 3.


11/10-06: Vedrørende altanprojektet: Som det fremgår af informationen fra den 21. august, forventedes det overskydende beløb at blive udbetalt ultimo september. Dette er desværre blevet lidt forsinket, idet en del ejere skulle have penge retur. Vi forventer, at pengene bliver sendt på check ultimo denne uge/primo næste uge.

Der vil ultimo oktober måned blive fremsendt girokort til de ejere, der skal betale ekstra for deres altan. Ekstrabeløbet skal indbetales senest 15. januar 2007.

Tre 5. sals lejligheder har valgt at trække sig fra projektet som følge af den store prisstigning på disse altaner, og i alt 52 ejere skal nu have opsat altan.


27/9-06: Nu er efteråret ved at komme over os. Det er derfor vigtigt at vinduer på trapperne lukkes efter udluftning, så vi ikke får regn ind. Husk at lukke både oppe og nede, så vinduerne ikke bliver skæve.


27/9-06: Der er for tiden rotter i gården, derfor er det meget vigtigt, at alle affaldscontainere lukkes ordentligt. Brug også de bagerste containere, de er sjældent fyldt.


22/8-06: Der blev igår omdelt et brev til de 53 lejligheder der har tilmeldt sig altanprojektet – brevet kan læses her. Vær opmærksom på, at for lejlighederne på 5. sal samt de lejligheder der har bestilt mere end én dør, skal der ske fornyet tilmedling til projektet pga. prisstigning. Dette skal ske senest onsdag den 30. august 2006.


20/8-06: Vedrørende altandørene kan vi fortælle, at disse åbnes udad. Dette skyldes, at døre der åbnes indad kraftigt er blevet frarådet af vores rådgivende ingeniører, idet disse døre ofte har problemer med vandindtrængning mv. Da det er dobbeltdøre er den enkelte dørs brede dog ikke så stor.

Der er ikke mulighed for at etablere trækruder el. lign. i dørene.


16/8-06: Som følge af den store aktivitet i byggebranchen, er der pt. meget lang leveringstid på altandørene – mellem 22 og 26 uger. Dette betyder desværre, at altanprojektet først går i gang februar 2007.

Altanerne bygges med et ståltremmerækværk der pulverlakeres i en grå farve. Håndkantliste samt gulv er af hårdt træ.

Altaner fra stueetage til og med 4. sal sættes fast på muren med beslag, der løber ca. 2 meter op ad muren. På 5. sal er der ikke mulighed herfor, hvorfor altanerne fastgøres i etageadskillelsen. Dette betyder, at gulvene skal fjernes og reetableres ca. 1 meter ind i lejligheden. Badeværelsesgulve vil ikke skulle brydes op.


29/7-06: Resultatet af licitationen er nu kommet. Projektet har været i udbud til tre leverandører. Det lader umiddelbart til, at priserne pr. altan fra stueetagen til 4. sal holder sig indenfor budgettet.

To undtagelser er der dog hertil:

1. Vedr. 5. salen har det vist sig dyrere end forventet at opsætte altanerne, og her kan der forventes en prisstigning på måske 1/3-del. Vi undersøger dog alternative opsætningsmuligheder i øjeblikket, og har særskilt taget kontakt til de 11 ejere på 5. sal, der har tilmeldt sig projektet.

2. Vedr. de lejligheder der ønsker 2 døre frem for 1 har det vist sig, at prisen er 37.000 mod 12.000, hvilket er en markant stigning. Der vil derfor medio/ultimo august blive taget særskilt kontakt til de relevante ejere for at høre, om de stadig ønsker denne ekstra dør.


10/6-06: Altanprojektet er nu gået i udbud. Der er i alt tale om 53 altaner, og i udbudsmaterialet er det forventet, at arbejdet opstartes medio september. Tilbud skal afleveres senest torsdag den 29. juni, og vores rådgivere og bestyrelsen skal derefter bruge en uges tid på at gennemgå de indkomne tilbud. Vi vender tilbage, når der er nyt om entreprenørvalget.


30/5-06: Tre tegninger fra altan projekter kan nu ses her: tegning 1tegning 2tegning 3.


29/5-06: Dørene til altanerne er nu valgt. Der er tale om døre fra Rationell, der også har leveret vinduerne til gaden. Der er tale om trædøre, og der vil hhv. være to og tre fag, alt efter om døren erstatter et to eller tre fags vindue. I trefagsdørene, vil de to fag kunne åbnes – det sidste fag er et uoplukkeligt vindue. Dørene er forsynet med en “bremse”, så døren trinløst kan sættes på klem. Dørene er forsynet med en lås m. nøgle.

Efter samråd med stadsarkitekten vil der ikke være sprosser i dørene.

9/5-06: Så er byggetilladelsen vedr. de nye altaner kommet. Bestyrelsen er i samarbejde med vores ingeniører i gang med at lægge sidste hånd på udformningen af altanerne, og projektet vil herefter blive sendt i udbud. Tegningerne vil blive lagt på hjemmesiden når de er færdige. Bestyrelsen vender snarest tilbage vedr. placering af døre mv. Byggetilladelsen kan ses her.


7/4-06: Stadig mulighed for tilmelding til altanprojektet – På generalforsamlingen den 6.4. blev spørgsmålet rejst, om man stadig kunne tilmelde sig til altanprojektet. Dette er – grundet den forsinkede tidsplan – stadigt muligt. Den absolut sidste frist for tilmelding – og betaling – er ultimo april måned.


7/4-06: Status altanprojektet – Arbejdet med beregning og tegning af altaner har taget længere tid for vores ingeniører end først forventet. Dette skyldes bl.a. altanernes størrelse, hvor det har været lidt af en udfordring at sikre, at de sættes ordentligt fast – især på 4. og 5. sal, hvor ydermurerne er tyndest.

Denne udfordring er nu løst, og der er sendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Vi forventer at have byggetilladelsen omkring ultimo maj, og håber at arbejdet opstarter i august.


7/4-06: Den ordinære generalforsamling blev afholdt igår. Ole Bay-Schmith og henrik Vagner blev begge genvalgt. Bestyrelsens to forslag:1. Afsættelse af penge til tagrenovation og likviditet samt 2. Hævelse af fællesudgifterne med 1,8% per 1/1-07 blev begge godkendt. Referatet udsendes senere fra administrationen.


25/3-06: Den ordinære generalforsamling afholdes d. 6. april kl. 19.00 i Blågårdens Medborgerhus. Indkaldelsen er omdelt til alle ejere, ligesom den kan hentes ved at trykke her.


20/3-06: Så er ansøgningen om opsætning af altaner indsendt til Københavns Kommune. Ansøgningen gælder opsætningen af i alt 49 altaner. Altanerne udføres som stålaltaner med bund, loft og rækværker i aluminium. Loftet pulverlakeres i en lys farve og rækværker pulverlakeres I en grå-sort farvenuance.

Projektet vil indenfor en uges tid blive sendt i udbud til en række leverandører af altaner.


17/3-06: Vi har fået udarbejdet en tilstandsrapport for taget af ingeniørfirmaet Birger Lund. Rapporten er overvejende positiv og vurderer at taget stadig har en pæn levetid, såfremt det bliver vedligeholdt. Rapporten kan læses i pdf-format her.


3/3-06: Vedrørende altanter: Ingeniørerne er nu ved at lægge sidste hånd på tegningerne/ beregningerne vedr. altanerne, og ansøgningen om byggetilladelse vil blive sendt til kommunen i løbet af uge 10. Parallelt hermed vil der blive indhentet tilbud fra 2-3 firmaer om udførelse af opgaven. Det er fortsat vores plan, at arbejdet begynder i maj måned, men dette forudsætter, at det firma vi vælger, har ledig kapacitet på dette tidspunkt.


27/2-06: Husk at den ordinære generalforsamling afholdes d. 6. april kl. 19.00 i Blågårdens Medborgerhus. Indkaldelse følger i marts måned.


27/2-06: Tak til alle der deltog i årets fastelavnsfest hvor godt 60 mennesker var med til at gøre dagen festlig. En masse flot udklædte børn slog katten af tønden inden festen fortsatte i et flot oppyntet kælderrum. En stor tak skal lyde fra bestyrelsen til de beboere der havde stået for det praktiske.


26/2-06: Ejendommens tag skal undersøges i forbindelse med en gennemgang af den generelle stand. Vores rådgivende ingeniører har derfor brug for adgang til alle loftsrum.

Alle bedes derfor aflevere en kopi af nøgle til loftsrum til vicevært Anders Rasmussen – enten direkte eller i postkassen i porten ved Herman Triers Plads. Husk at mærke nøglen med navn og adresse.

Alle nøgler vil blive returneret midt i marts. Vi skal bruge din nøgle med det samme, så arbejdet kan påbegyndes.

Såfremt der måtte være spørgsmål i denne forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte vicevært eller bestyrelse.


3/2-06:

3/2-06: Vores vicevært Anders holder ferie d. 6.-7. februar.

3/2-06 : Der lukkes for det varme vand i ejendommen tirsdag d. 6. februar klokken cirka 9 til 12..

3/2-06 : Husk at der igen holdes fastelavnsfest i gården. Sidste år var en stor succes med mere end 40 deltagere. Invitationer er omdelt til alle lejligheder. Hvis du har spørgsmål eller ikke kan finde invitationen er  du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.


2/2-06: Den ordinære generalforsamling afholdes d. 6. april kl. 19.00 i Blågårdens Medborgerhus. Indkaldelse følger i marts måned.


11/1-06: Den seneste opgørelse viser, at 45 lejligheder har ønsket at få etableret altan. Vores administrator vil sende opkrævning ud til de tilmeldte på restbeløbet, der skal indbetales senest den 1. februar. Bestyrelsen har møde med ingeniøren primo februar, og vi vil snarest derefter vende tilbage med en foreløbig tidsplan for altanerne. I øvrigt kan vi fortælle, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 8. december hvor altanprojektet endeligt blev vedtaget, er ved at blive udsendt.


9/1-06: Godt 40 lejligheder har tilmeldt sig altanprojektet, som nu er ved at blive endeligt projekteret.