Ejendommen fra A til Z


A

Administrator
Jens Larsen, advokat (L)
Rialtoadvokater
Falkoner Allé 1
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 38 08 30

Altaner
Altanerne skal være til glæde for alle ejendommens beboere.
Grill
Du må gerne bruge grill på altanen, hvis det kan ske uden væsentlige røg- og lugtgener for de øvrige beboere.
Inddækning
Du må opsætte afskærmning mellem tremmerne på altanerne i form af lærred i farverne beige/natur eller ‘Frederiksberg-grøn’. Der må ikke benyttes anden afskærmning. Ejerforeningen har gode erfaringer med firmaet Aug. Olsen’s eftf. A/S, tlf. 32 95 15 20, www.aoe.dk.
Lyd
Du skal være opmærksom på, at der er meget lydt i vores gård. Højrøstet samtale går fint igennem – og ikke kun til de nærmeste beboere.
Lys
Du må ikke opsætte og bruge elektrisk lys, så det er til gene for andre.
Markiser
Du må opsætte markiser med stof i farverne beige/natur eller ‘Frederiksberg-grøn’. Markisestellet skal være af samme farve som altantremmerne, dvs. koksgrå med farvekoden RAL 7012 (Flügger).
Tørrestativer
Du må gerne tørre tøj på din altan, men tørrestativet må ikke rage op over gelænderet.
Vedligeholdelse
Du kan finde en udførlig vejledning i, hvordan altanen vedligeholdes, her.


B

Bestyrelse
Hans-Otto Loldrup, formand, tlf. 35 35 84 12
Julius Thomsens Gade 18, st. tv.
Nicolai Bjerre, tlf. 51 90 24 40
Julius Thomsens Gade 16, 2. tv.
Lisbeth Krogslund, tlf. 24 60 02 65
Herman Triers Plads 4
Henrik Vagner, tlf. 30 73 65 88
Åboulevard 9, 5. th.

Brevkasser
Pr. 1. januar 2010 er det påbudt beboere i etageejendomme at have opsat brevkasseanlæg i stueplan. De mange brevkasser skal fremstå pæne og ensartede. Derfor skal du henvende dig til viceværten, hvis du ønsker at foretage ændringer af navneskiltet. En mærkat med ønsket om at blive fri for reklamer og gratisaviser kan fås ved henvendelse til FK Distribution A/S, der administrerer ordningen. Mærkatet skal placeres i brevkassens nederste højre hjørne.

Bygningsændringer
Bygningsmæssige ændringer og moderniseringer/reparationer i lejligheden.
I forbindelse med udskiftning eller reparation af vandinstallationer, herunder cisterner, vandhaner m.v., er det ofte nødvendigt at lukke for vandet til en lejlighed. Det foregår i aflåste rum i kælderen. Derfor bør du i god tid meddele viceværten, hvad du har planer om at gøre. Herefter træffes de nødvendige forholdsregler, så de øvrige beboere bliver generet mindst muligt.
NB! Som bekendt er det ulovligt selv at udføre visse reparationer og udskiftninger på f.eks. vand- og elinstallationer. Der skal bruges autoriserede håndværkere, og det vil være praktisk at benytte de håndværkere, der er fast knyttet til ejendommen. Viceværten kan være behjælpelig med at kontakte de pågældende håndværkere.
Godkendelse af bygningsændringer
Alle bygningsændringer af væsentlig karakter – såsom fjernelse af bærende skillevægge, ændringer af loftskonstruktioner og badeværelser samt indgreb i dele, der ligger uden for den enkelte lejlighed – skal godkendes af de kommunale myndigheder og evt. også af ejerforeningen. Du bør inden udførelse af sådanne ændringer sikre dig, at der foreligger de nødvendige godkendelser.


C

Cykler, barnevogne og klapvogne
Der findes to cykelkældre med nedgang fra gårdsiden. Den ene i hjørnet ved Herman Triers Plads/Kleinsgade og den anden i hjørnet ved Herman Triers Plads/Julius Thomsens Gade. Nøglen er den samme som til hovedtrappen. Cykler må ikke henstilles i opgange.
Der findes enkelte rum i trappehusene, hvor cykler/barnevogne kan placeres. Da pladsen er begrænset, er denne mulighed forbeholdt hjælpemidler til dårligt gående, der ikke er i stand til at benytte fælleskældrene. Nøgler til disse rum udleveres af viceværten mod depositum.


D

Døre

Beboerne opfordres til at aflevere tiloversblevne døre fra ejendommens lejligheder i kælderrum ved cykelkælder under Kleinsgade 2. Beboere kan søge bestyrelsen om at overtage tiloversblevne døre.


E

Elevatorer
Der findes en nødkald i alle elevatorer. Ved tryk på nødknappen foretages der opkald til døgnbemandet vagtcentral. Vær opmærksom på, at fejl ofte skyldes, at en elevatordør skal skubbes i, hvorefter elevatoren kan køre igen. Ejendommens elevatorer er udelukkende til persontransport. Du må således ikke fragte mere, end du selv kan bære. Der må højst være to personer i elevatorstolen ad gangen (maks. 225 kg). Hvis flere forsøger at klemme sig med ind, er der stor risiko for, at elevatoren sætter sig fast, uden at døren kan åbnes. Personer, som misbruger elevatorerne, skal selv betale for reparationen.

Elevator-Service
BA Elevator A/S
Tlf. 38 28 48 99

Elinstallatør
Henning Sørensen, Aut. El-Installatør
Tlf. 45 87 31 52
vvs@vvshs.dk

Frederiksberg El-installation A/S. H.C. Ørstedsvej 55, 1879 Frederiksberg. Tlf.: 35 39 51 33

Energimærkning
Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:


F

Facebook
En gruppe beboere har oprettet en Facebook-gruppe, Beboerne Gammel Ladegaard, hvor man kan udveksle erfaringer og idéer samt nyt om aktiviteter. NB! Henvendelser til bestyrelsen bedes sendt som mail til: ladegaard@light.groupcare.dk – Brug gerne linket til venstre.

Forsikring
Ejerforeningen har tegnet en forsikring i Alm. Brand. Policen kan findes til download nedenfor. Forsikringen dækker hovedsagelig kun skader på bygninger/bygningsdele. Det er således den enkelte beboers eget ansvar at forsikre sig imod skader på vinduesglas, indbo/genstande og andet løsøre. I tvivlsspørgsmål kan Dansk Systemassurance kontaktes på tlf. 33 79 60 60.

Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Fremleje
Udlejning skal jf. vedtægternes § 32 godkendes af bestyrelsen.

Fællesudgifter
Opkrævning af betaling af fællesudgifter, varme m.v. bliver fremsendt ca. 8 dage før sidste indbetalingsdag.


G

Genbrug
Den nærmeste genbrugsbutik er Kirkens Genbrug i Blågårdsgade nr. 39. De modtager med glæde brugt tøj o.l. Kirkens Korshær afhenter gerne brugte møbler o.l. efter aftale.

Desuden kan genbrugseffekter afleveres til byttecentralen på Gartnergades Nærgenbrugsstation, Gartnergade 8-14.


H

Historie
Medlem af bestyrelsen Hans-Otto Loldrup har udarbejdet en lille illustreret folder om Gammel Ladegaard og dens historie. Du kan få udleveret et trykt eksemplar på viceværtkontoret eller se den her.

Husdyr
Ifølge vedtægternes § 28 skal tilladelse til at holde hund eller kat indhentes hos bestyrelsen. Det er en forudsætning, at dyret ikke må være til gene for de øvrige beboere eller færdes i gården uden at være i snor.

Husorden
Ejendommens husorden: nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Håndværkere
Det står ejerne frit for at vælge håndværkere til el- og VVS-arbejde i lejligheden. Kravet er, at håndværkeren er autoriseret, og at der udskrives momsbelagt regning. De håndværkerfirmaer, der er nævnt under »Nødsituationer« nedenfor, er dem, som ejerforeningen pt. anvender til arbejder på ejendommen, men valget forpligter ikke den enkelte ejer.


K

Køkkentrapper
Der må af hensyn til brandmyndigheder og trappevask ikke stilles noget på køkkentrapperne.


M

Meddelelser til beboerne
Alle meddelelser til beboerne vil enten blive omdelt af viceværten eller opsat på opslagstavlen i din opgang.

Murer

Murerfirmaet Bode A/S
Tlf. 56 16 76 10
kontor.bode@live.dk


N

Navneskilt
Ved indflytning kontakter du viceværten og oplyser ham om, hvad du ønsker, der skal stå på navneskiltet ud for dørklokken og på oversigten i opgangen. Det betales af ejerforeningen.

Nødsituationer
Skader på de dele af ejendommen, som hører under ejerforeningen, bedes meddelt administrator eller bestyrelse. Hvis en akut nødsituation skulle opstå og hverken bestyrelse eller administrator kan træffes, kan du selv rekvirere hjælp. Der vil typisk være tale om skader vedrørende elevatorer eller vandledninger, hvortil hjælp kan rekvireres hos de firmaer, der er angivet her:

Elevatorer: BA Elevator A/S, tlf. 38 28 48 99
Elinstallatør: Pewa Installation ApS, tlf. 26 14 16 21
VVS-installatør: Kurt Jepsson, tlf. 38 34 24 26.

Angående elevatorer: Der må kun tilkaldes hjælp, hvis personer sidder fast i elevatoren! Ved driftsforstyrrelser kontaktes viceværten.
NB! Hvis du rekvirerer håndværkere uden akut grund eller til arbejde, der ikke vedrører ejerforeningen, kommer du selv til at betale regningen.
Den enkelte ejer kan i øvrigt frit vælge håndværkere til arbejder i sin lejlighed, se under »Håndværkere«.

Nøgler
Ejendommen har Ruko centralsystemnøgler, som af sikkerhedsmæssige grunde kun kan fås ved henvendelse til viceværten mod depositum. Det er således ikke tilladt selv at få kopieret nøgler. Nøglen til hovedtrappen passer til porten ind til gården, hængelåsen på garage nr. 2 (storskrald), cykelkældrene, værkstedet og det ene toilet i gården.


P

Parkering
Parkering i gården
Ejendommens forretningsdrivende har dog lov til at holde kortvarigt i gården til af- og pålæsning af varer, men egentlig parkering må ikke finde sted. Det er vigtigt at overholde dette, da det i tilfælde af brand på ejendommen kan være fatalt, hvis brandvæsenet ikke kan komme hurtigt frem.
Parkering på gaden
Alle parkeringspladser ud for ejendommen ligger i betalingszonen Indre Nørrebro. Beboere, der ønsker det, kan købe et årligt parkeringskort ved henvendelse til Parkering København, Gammeltoftsgade 17, København K.
NB! Du kan på alle posthuse og i enkelte kiosker i Movia-området købe endagsbilletter til f.eks. gæster.

Pulterrum
Viceværten anviser det loftsrum, der hører til den enkelte lejlighed.


R

Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret og afsluttes således hvert år pr. 31.12. Du vil i forbindelse med den årlige generalforsamling modtage dette samt et fordelingsregnskab.


S

Salg
Ved salg af lejligheden bedes overdragelsen meddelt administrationen, således at den nødvendige registrering af nye ejere, overdragelse af ejerpantebrev for sikkerhedsstillelse m.v. kan finde sted.

Sikkerhedsdøre

Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Skrald
Affaldscontainere
Der er skralderum med affaldscontainere til almindeligt husholdningsaffald i hver ende af gården. Der er ofte god plads i de bageste containere. Derudover er der opstillet særlige containere til pap, papir, metal, plast, batterier, bio, elektronik og almindeligt glas. Glas kan desuden smides i glascontaineren på hjørnet af Herman Triers Plads og Kleinsgade.

I perioder med større arbejder i gården kan det være nødvendigt at flytte affaldscontainere, og midlertidig placering vil da fremgå af opslag i ejendommen.
Storskrald
Storskrald er det affald, der ikke er plads til i containerne.
Størrelse og vægt. Den enkelte genstand må ikke være tungere, end hvad to mand kan håndtere. Lange genstande som grene, brædder, tæpper, bordplader og rør må ikke være længere end 150 cm og må ikke stables højere end 120 cm. Små genstande skal enten bundtes eller samles i klare sække eller åbne kasser.
Ikke storskrald
Byggematerialer som mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus mm. må ikke komme i storskrald, men skal afleveres på en stor genbrugsstationen. Tallerkener, stentøj, køkkengrej, tøj etc. er heller ikke storskrald, men skal i dagrenovationen eller kan fx afleveres på nærgenbrugsstationens byttecenter.
Se også Genbrug.


T

Trappevask

Vask af hovedtrapper sker een gang ugentlig og køkkentrapper hver 14. dag.

I sommerhalvåret vaskes hovedtrapperne hver 14. dag og hver måned på køkkentrapperne. Rengøringen varetages af ABC Rengøring.

Tømrer/Snedker
Hansen Tømrer- og Snedkerfirma
Tlf. 31 36 91 91
snedker@mieli.dk


v

Vandrør
Tommelfingerreglen er, at alle lodrette rør er ejerforeningens ansvar, mens vandrette rør er den enkelte lejlighedsejers ansvar. Reparationer af vandrette rør påhviler derfor den enkelte ejer.

Varmeregnskab
Varmeåret løber fra 1. april til 31. marts det følgende år. Så snart varmeregnskabet foreligger, vil du modtage dette med opgørelse over lejlighedens andel af det samlede forbrug.
NB! Da fællesudgifter og varmeudgifter ifølge vedtægternes § 5 altid følger ejerlejligheden, vil efter-/tilbagebetalinger, der hidrører fra evt. tidligere ejere af lejligheden, blive adresseret til den aktuelle ejer af den pågældende lejlighed.

Vedtægter
Der findes et sæt vedtægter for ejerforeningen. Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Vicevært
Christian Frausing eller afløser (fra Frausing’s Ejendomsservice ApS)
Tlf. dagligt kl. 7-15 (samt ved akutte tilfælde udenfor telefontid):
31 20 43 15 (Christian Frausing) og
47 17 43 15 (Torben Frausing)
Viceværten har kontor under Åboulevard 7 (indgang fra gården), men træffes kun efter aftale.
E-mail: t.frausing@mail.dk

Vvs-installatør
Kurt Jeppson
Tlf. 38 34 24 26

Værksted
I kælderen i hjørnet Herman Triers Plads/Julius Thomsens Gade er der indrettet et værksted, som kan benyttes af alle ejendommens beboere. Du er velkommen til at bruge værkstedet og dets faciliteter, men det er en selvfølge, at du sørger for at holde orden og rydder op efter dig. Der er adgang fra cykelkælderen med almindelig gadedørs- og portnøgle.