Ejendommen fra A til Z


A

Administrator
Jens Larsen, advokat (L)
Rialtoadvokater
Falkoner Allé 1
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 38 08 30

Altaner
Altanerne skal være til glæde for alle ejendommens beboere.

Grill
Brug af gasgrill på altanen er tilladt, hvis det sker uden væsentlige røg- og lugtgener for de øvrige beboere
Inddækning
Du må opsætte afskærmning mellem tremmerne på altanerne i form af lærred i farverne beige/natur eller ‘Frederiksberg-grøn’. Der må ikke benyttes anden afskærmning. Ejerforeningen har gode erfaringer med firmaet Aug. Olsen’s eftf. A/S, tlf. 32 95 15 20, www.aoe.dk.
Lyd
Du skal være opmærksom på, at der er meget lydt i vores gård. Højrøstet samtale går fint igennem – og ikke kun til de nærmeste beboere.
Lys
Elektrisk lys må ikke opsættes og bruges, så det er til gene for andre.
Markiser
Du må opsætte markiser med stof i farverne beige/natur eller ‘Frederiksberg-grøn’. Markisestellet skal være af samme farve som altantremmerne, dvs. koksgrå med farvekoden RAL 7012 (Flügger).
Tegninger af altaner
Se under Projekter – Altanprojektet
Tørrestativer
Du må gerne tørre tøj på din altan, men tørrestativet må ikke rage op over gelænderet.
Vedligeholdelse
Du kan finde en udførlig vejledning i, hvordan altanen vedligeholdes, her.
Altanbunde med fejl
Godkendt løsning kan ses på altanen HTP 2, 2 th, hvor Tømrermester Otto Frederiksen (oaf@pc.dk) har udført arbejdet. Se tilbud her. Ønsker man at indhente tilbud fra en anden entreprenør, kan skitsen af opbygningen ses her. Løsningen kræver ikke byggetilladelse fra kommunen. Arbejdet kan udføres fra altan nedenunder. Hvis stillads/lift er nødvendigt, skal det koordineres med bestyrelsen af hensyn til øvrige projekter i gården (nyt tag og nye altaner).


B

Bestyrelse
Se bestyrelsesmedlemmer og kontaktinfo under ‘Kontaktinformation’ i toppen af siden.

Brevkasser
Pr. 1. januar 2010 er det påbudt beboere i etageejendomme at have opsat brevkasseanlæg i stueplan. De mange brevkasser skal fremstå pæne og ensartede. Derfor skal du henvende dig til viceværten, hvis du ønsker at foretage ændringer af navneskiltet. En mærkat med ønsket om at blive fri for reklamer og gratisaviser kan fås ved henvendelse til FK Distribution A/S, der administrerer ordningen. Mærkatet skal placeres i brevkassens nederste højre hjørne.

Bygningsændringer
Bygningsmæssige ændringer og moderniseringer/reparationer i lejligheden.
I forbindelse med udskiftning eller reparation af vandinstallationer, herunder cisterner, vandhaner m.v., er det ofte nødvendigt at lukke for vandet til en lejlighed. Det foregår i aflåste rum i kælderen. Derfor bør du i god tid meddele viceværten, hvad du har planer om at gøre. Herefter træffes de nødvendige forholdsregler, så de øvrige beboere bliver generet mindst muligt.
NB! Som bekendt er det ulovligt selv at udføre visse reparationer og udskiftninger på f.eks. vand- og elinstallationer. Der skal bruges autoriserede håndværkere, og det vil være praktisk at benytte de håndværkere, der er fast knyttet til ejendommen. Viceværten kan være behjælpelig med at kontakte de pågældende håndværkere.
Godkendelse af bygningsændringer
Forandringer i bygningen, herunder gennembrydning af facade fx til ventilationsrør, nøglecylinder, må kun ske efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen, som skal godkende indgrebet. Forandringer af bærende elementer, typisk indre vægge i lejlighederne, må udover skriftlig godkendelse fra bestyrelsen kun ske efter henvendelse til relevante myndigheder.


C

Cykler, barnevogne og klapvogne
Cykler, herunder ladcykler, skal parkeres i eller ved gårdens cykelstativer. Alternativt kan cykler i lighed med barne- og klapvogne mv. parkeres i gårdens cykelkældre. Der findes to cykelkældre med nedgang fra gårdsiden. Den ene i hjørnet ved Herman Triers Plads/Kleinsgade og den anden i hjørnet ved Herman Triers Plads/Julius Thomsens Gade. Nøglen er den samme som til hovedtrappen. Cykler må ikke henstilles i opgange.
Der findes enkelte rum i trappehusene, hvor cykler/barnevogne kan placeres. Da pladsen er begrænset, er denne mulighed forbeholdt hjælpemidler til dårligt gående, der ikke er i stand til at benytte fælleskældrene. Nøgler til disse rum udleveres af viceværten mod depositum.


D

Døre

Udskiftning af døre og vinduer skal være tilsvarende tidligere. Spørg bestyrelsen om specifikationer.


E

Elevatorer
Elevatorerne skal benyttes med forsigtighed og omtanke. Der er monteret overlastsikringer i flere elevatorer, som sikrer, at de ikke kører fast.
A. Elevatorerne må ikke benyttes til godstransport, uden at der følger en person med,idet flyttekasser mv. under kørslen kan blokere den indvendige dør.
B. Personer, som misbruger elevatorerne, skal selv afholde udgiften til reparation og assistance. Tilkaldes assistance til ikke-akut, fastsiddende elevator uden for almindelig arbejdstid og uden bestyrelsens eller viceværtens accept, vil regning blive sendt til den pågældende rekvirent.

Der findes en nødkald i alle elevatorer. Ved tryk på nødknappen foretages der opkald til døgnbemandet vagtcentral. Vær opmærksom på, at fejl ofte skyldes, at en elevatordør skal skubbes i, hvorefter elevatoren kan køre igen. Ejendommens elevatorer er udelukkende til persontransport. Du må således ikke fragte mere, end du selv kan bære. Der må højst være to personer i elevatorstolen ad gangen (maks. 225 kg). Hvis flere forsøger at klemme sig med ind, er der stor risiko for, at elevatoren sætter sig fast, uden at døren kan åbnes. Personer, som misbruger elevatorerne, skal selv betale for reparationen.

Elevator-Service
BA Elevator A/S
Tlf. 38 28 48 99

Elinstallatør
Henning Sørensen, Aut. El-Installatør
Tlf. 45 87 31 52
vvs@vvshs.dk

Frederiksberg El-installation A/S. H.C. Ørstedsvej 55, 1879 Frederiksberg. Tlf.: 35 39 51 33

Energimærkning
Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:


F

Facebook
En gruppe beboere har oprettet en Facebook-gruppe, Beboerne Gammel Ladegaard, hvor man kan udveksle erfaringer og idéer samt nyt om aktiviteter. NB! Henvendelser til bestyrelsen skal sendes til: bestyrelsen@gammel-ladegaard.dk

Forsikring
Ejerforeningen har tegnet en forsikring i Alm. Brand. Policen kan findes til download nedenfor. Forsikringen dækker hovedsagelig kun skader på bygninger/bygningsdele. Det er således den enkelte beboers eget ansvar at forsikre sig imod skader på vinduesglas, indbo/genstande og andet løsøre. I tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen kontaktes.

Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Fremleje
Udlejning skal jf. vedtægternes § 32 godkendes af bestyrelsen.

Fællesudgifter
Opkrævning af betaling af fællesudgifter, varme m.v. bliver fremsendt ca. 8 dage før sidste indbetalingsdag.


G

Genbrug
Den nærmeste genbrugsbutik er Kirkens Genbrug i Blågårdsgade nr. 39. De modtager med glæde brugt tøj o.l. Kirkens Korshær afhenter gerne brugte møbler o.l. efter aftale.

Desuden kan genbrugseffekter afleveres til byttecentralen på Gartnergades Nærgenbrugsstation, Gartnergade 8-14.


H

Historie
Tidligere medlem af bestyrelsen Hans-Otto Loldrup har udarbejdet en lille illustreret folder om Gammel Ladegaard og dens historie. Du kan få udleveret et trykt eksemplar på viceværtkontoret eller se den her.

Husdyr
Det er ifølge vedtægterne ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra. Dispensation gives kun under forudsætning, at husdyret ikke er til gene for de øvrige beboere, og at det ikke opholder sig i gården

Husorden
Ejendommens husorden: nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Håndværkere
Det står ejerne frit for at vælge håndværkere til el- og VVS-arbejde i lejligheden. Kravet er, at håndværkeren er autoriseret, og at der udskrives momsbelagt regning. De håndværkerfirmaer, der er nævnt under »Nødsituationer« nedenfor, er dem, som ejerforeningen pt. anvender til arbejder på ejendommen, men valget forpligter ikke den enkelte ejer. Bemærk: det er på egen regning, man bruger de anbefalede håndværkere. Med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.


K

Køkkentrapper
Der må af hensyn til brandmyndigheder og trappevask ikke stilles noget på køkkentrapperne.


L

Loftrum

Branddøre mellem loftsektioner skal altid holdes lukket og bør som udgangspunkt alene benyttes i nødstilfælde.
Ved anvendelse af loftrum og loftareal er følgende gældende:

  • Loftets vandrør er blevet indkapslet, som en del af miljøsanering. Det er derfor afgørende at indkapslingen bevares intakt. Ved uheld, der forvolder skade på indkapslingen, skal der omgående rettes henvendelse til viceværten.
  • Undertaget er forsejlet tagpap for at forebygge vejrlig skader. Det er derfor ikke tilladt at bruge søm, skruer eller lignende i undertaget, da tagpappet ikke må skades.
  • Loftets nye lys tændes ved hver bagtrappes indgangsdør. Tændes ved et kip-tryk og lyser i ca. 20 minutter, hvorefter der skal trykkes på ny. Det er ikke tilladt at installere 230V loftsrumsbelysning.
  • Stikkontakterne på loftet kan benyttes midlertidigt ved aftale med viceværten, der kan aktivere stikkontakten.
  • Det er ikke tilladt at efterlade ejendele udenfor sit loftrum. Viceværten har mandat til at fjerne ejendelene på ejers regning.

M

Meddelelser til beboerne
Alle meddelelser til beboerne vil enten blive omdelt af viceværten eller opsat på opslagstavlen i din opgang.

Murer

Murerfirmaet Bode A/S
Tlf. 56 16 76 10
kontor.bode@live.dk


N

Navneskilt
Ved indflytning kontakter du viceværten og oplyser ham om, hvad du ønsker, der skal stå på navneskiltet ud for dørklokken og på oversigten i opgangen. Det betales af ejerforeningen.

Nødsituationer
Skader på de dele af ejendommen, som hører under ejerforeningen, bedes meddelt administrator eller bestyrelse. Hvis en akut nødsituation skulle opstå og hverken bestyrelse eller administrator kan træffes, kan du selv rekvirere hjælp. Der vil typisk være tale om skader vedrørende elevatorer eller vandledninger, hvortil hjælp kan rekvireres hos de firmaer, der er angivet her:

Elevatorer: BA Elevator A/S, tlf. 38 28 48 99
Elinstallatør: Pewa Installation ApS, tlf. 26 14 16 21
VVS-installatør: Kurt Jepsson, tlf. 38 34 24 26.

Angående elevatorer: Der må kun tilkaldes hjælp, hvis personer sidder fast i elevatoren! Ved driftsforstyrrelser kontaktes viceværten.
NB! Hvis du rekvirerer håndværkere uden akut grund eller til arbejde, der ikke vedrører ejerforeningen, kommer du selv til at betale regningen.
Den enkelte ejer kan i øvrigt frit vælge håndværkere til arbejder i sin lejlighed, se under »Håndværkere«.

Nøgler
Ejendommen har Ruko centralsystemnøgler, som af sikkerhedsmæssige grunde kun kan fås ved henvendelse til viceværten mod depositum. Det er således ikke tilladt selv at få kopieret nøgler. Nøglen til hovedtrappen passer til porten ind til gården, hængelåsen på garage nr. 2 (storskrald), cykelkældrene, værkstedet og det ene toilet i gården.


P

Parkering
Parkering i gården
Parkering i gården er ikke tilladt. Undtaget er arbejdskøretøjer som lifte, gravemaskiner og lignende mod forudgående tilladelse fra bestyrelsen.
Parkering på gaden
Alle parkeringspladser ud for ejendommen ligger i betalingszonen Indre Nørrebro. Beboere, der ønsker det, kan købe et årligt parkeringskort ved henvendelse til Parkering København, Gammeltoftsgade 17, København K.
NB! Du kan på alle posthuse og i enkelte kiosker i Movia-området købe endagsbilletter til f.eks. gæster.

Pulterrum
Viceværten anviser det loftsrum, der hører til den enkelte lejlighed.


R

Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret og afsluttes således hvert år pr. 31.12. Du vil i forbindelse med den årlige generalforsamling modtage dette samt et fordelingsregnskab.

Rygning
På grund af brandfare og hensyn til øvrige beboere er rygning ikke tilladt på fællesarealer, herunder gårdmiljø, hoved- eller køkkentrapper, loft, cykelkældre, værksted og gårdtoiletter.


S

Salg
Ved salg af lejligheden bedes overdragelsen meddelt administrationen, således at den nødvendige registrering af nye ejere, overdragelse af ejerpantebrev for sikkerhedsstillelse m.v. kan finde sted.

Sikkerhedsdøre
Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Skade
Hvis du får en bygningsskade/tingsskade, skal du udfylde skadesanmeldelsen og få den godkendt af et bestyrelsesmedlem eller administrator. Bestyrelsen sørger for at anmelde skaden til vores forsikringsselskab Honestus og har den efterfølgende dialog og korrespondance.

Skrald
For at mindske risikoen for forekomst af rotter skal man lukke sine affaldsposer og ikke fylde mere affald i containerne end, at de kan lukkes helt. Affald skal sorteres i overensstemmelse med anvisning på beholdere. Ved forkert sortering bliver containere ikke tømt eller kun mod en merudgift fra renovationsselskabet. Affald skal komprimeres, fx ved sammenfoldning af papkasser og opskæring af plastemballage. Affald skal fordeles jævnt, da overfyldte containere tiltrækker skadedyr eller affald kan blæse ud i gården.
Storskrald: Ejendommen har særskilt rum til storskrald. Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at håndtere. Ved overfyldt storskraldsrum bliver det ikke tømt ved de forudbestilte afhentninger. Det er ikke tilladt at henstille bygningsaffald, som skal afleveres på genbrugsstation

Støj

Enhver form for unødig støj skal undgås. Der skal især være ro på ejendommen i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 07.00.
Radio, musikanlæg mv. skal altid benyttes med fornøden hensyntagen til ejendommens øvrige beboere og må ikke finde sted for åbne vinduer, på altaner eller i gårdhaven.
Benyttelse af støjende el-apparater, værktøj/maskiner i ejendommen må kun ske indenfor tidsrummet 07.00 til 18.00. Søn- og helligdage dog kun kl. 10.00-16.00. Dette skal foregå indendørs og med lukkede vinduer og døre.
Afholdelse af fester mv. skal varsles over for de øvrige beboere senest tre dage før ved opslag i opgangen. Særligt for alle: Luk porten med roligt fremfor at et voldsomt smæk og være bevidst om støj ved ophold på altaner og leg i gården.
Særligt for erhverv: Butikker/restauranter med madlavning skal holde døre og vinduer lukkede til såvel gård- som butiksside.


T

Trapper

Ejendommens trapper renholdes og vedligeholdes af Ejerforeningen.
Såvel hoved- som køkkentrapper skal være ryddelige. Der må ikke henstilles affald eller private genstande (fx fodtøj, møbler, legeredskaber, cykler). Dette er vigtigt både af hensyn til trappevask og trappernes funktion som flugtveje ved brand.
Vinduerne på hoved- og køkkentrapper skal normalt være lukkede. Hvis man åbner dem, skal de lukkes igen efter udluftning for at undgå skader pga. regnvand og fugles efterladenskaber. Udvis forsigtighed og undgå at skramme trapperne ved transport af inventar til og fra lejlighederne fx ved flytning. Eventuelle skader vil blive udbedret for ejerens eller skadevolders regning.

Tømrer/Snedker
Hansen Tømrer- og Snedkerfirma
Tlf. 31 36 91 91
snedker@mieli.dk


U

Udlejning
Efter vedtægternes §32 gælder der overordnet et forbud mod udlejning med få undtagelser defineret i vedtægterne.


v

Vandrør
Tommelfingerreglen er, at alle lodrette rør er ejerforeningens ansvar, mens vandrette rør er den enkelte lejlighedsejers ansvar. Reparationer af vandrette rør påhviler derfor den enkelte ejer.

Varmeregnskab
Varmeåret løber fra 1. april til 31. marts det følgende år. Så snart varmeregnskabet foreligger, vil du modtage dette med opgørelse over lejlighedens andel af det samlede forbrug.
NB! Da fællesudgifter og varmeudgifter ifølge vedtægternes § 5 altid følger ejerlejligheden, vil efter-/tilbagebetalinger, der hidrører fra evt. tidligere ejere af lejligheden, blive adresseret til den aktuelle ejer af den pågældende lejlighed.

Vedtægter
Der findes et sæt vedtægter for ejerforeningen. Nedenfor kan du hente relevante PDF filer:

Vicevært

EJENDOMSSERVICE.NU ved Patrick Aarup. Se kontaktinfo under ‘Kontaktinformation’ i toppen af siden.

Vinduer

Udskiftning af døre og vinduer skal være tilsvarende tidligere. Spørg bestyrelsen om specifikationer.

VVS
Lukning af hovedvandledninger skal gå gennem viceværten og beboerne skal varsles.

VVS-installatør

Ejeforeningen bruger generelt Kurt Jeppson, tlf. 38 34 24 26.

Værksted
I kælderen i hjørnet Herman Triers Plads/Julius Thomsens Gade er der indrettet et værksted, som kan benyttes af alle ejendommens beboere. Du er velkommen til at bruge værkstedet og dets faciliteter, men det er en selvfølge, at du sørger for at holde orden og rydder op efter dig. Der er adgang fra cykelkælderen med almindelig gadedørs- og portnøgle.