Velkommen til ejerforeningens hjemmeside

For beboere i vor ejendom er der forskellige praktiske oplysninger, som kan være nyttige at kende.

Nyttige informationer om ejerforeningen Gammel Ladegaard bliver gennemgået her på hjemmesiden.


Send en besked til bestyrelsen


Nyheder 

Hold dig opdateret på seneste nyt nedenfor

Relevante nyheder såsom adgangsforhold til ejendommen, når der er anlægsarbejder eller anden information vil stå her.

2019-12-08: Gårdtoiletterne bliver renoveret

Arbejdet igangsættes tirsdag den 10. december og forventes at tage 1-2 uger. Toiletterne kan ikke benyttes i den periode.

2019-11-08 Forsinkelse af arbejde i porten

Det var håbet, at den nye belægning i porten og den nye port på nuværende tidspunkt var klaret. Grundet forsinkelse hos leverandørerne må vi væbne os med tålmodighed lidt endnu. Forhåbentlig kan opbrydning af den gamle belægning og lægning af nye sten finde sted fra mandag den 18. november og ugen ud. Når dette arbejde er afsluttet, kan smedefirmaet sætte den nye port op, og elektrikeren kan nedtage gammel elektronik og opsætte ny dørtelefon til beboerne på Herman Triers Plads 4. Den nye port forventes klar i midten af december.

I anlægsperioden vil der blive opsat en midlertidig byggepladslåge, som passer med vores portnøgler.

Der må påregnes nedsat fremkommelighed i anlægsperioden, særligt for ladcykler, men håndværkerne vil gøre, hvad de kan for at mindske generne for os beboere. /NRB

2019-10-23 Overskud af blomsterløg til afhentning

Gartnerne har nu gravet det aftalte antal blomsterløg ned i den nye gårds bede, og vi er i den heldige situation, at få løg er gået til spilde. De resterende løg kan derfor afhentes af beboere (både ejere og lejere):

fredag, den 25. oktober kl. 16-18 i det nye viceværtsskur (skuret tættest på Julius Thomsens Gade i gårdens vestlige del)

Bestyrelsen håber, at løgene vil blive plantet ud i altankasser og krukker i gården, så vi alle kan nyde synet af blomster til foråret (eller at de alternativt kan gøre gavn i kolonihaver eller sommerhuse). /NRB

2019-10-14

Advarsel: Hjemmerøveri i ejendommen!

Bestyrelsen er gjort bekendt med, at en beboer er blevet udsat for et hjemmerøveri. Gerningspersonerne, en gruppe på fire kvinder og en mand, foregav at skulle aflæse måler hos beboeren, og tiltvang sig efterfølgende adgang til vedkommendes lejlighed, hvor personlige ejendele blev frarøvet beboeren. Sagen efterforskes af politiet.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man kun lukker kendte personer ind i opgangene. Post- og avisbude har nøgler til opgange. Hvis man lukker op for bude, så kontroller venligst, at de også forlader opgangen igen. Arbejde på og i ejendommen, fx måleraflæsninger, varsles altid i forvejen. Er man i tvivl, da bed om et telefonnummer til at få bekræftet aftaler med evt. håndværkere. /NRB

Hovedrengøring af trapper

Der er bestilt hovedrengøring af foreningens hovedtrapper i de kommende dage. Der opfordres derfor venligst til at løsøre fjernes fra trapper og afsatser. De ekstra ihærdige er velkommen til at støvsuge på egen afsat og fx egen måtte. Det er måske også lejligheden til at tjekke, om man har glemte effekter under trapperum i stueetagen 🙂 /NRB

2019-09-20

Gårdhaven

I samråd med Karin fra Opland Landskabsarkitekter har bestyrelsen besluttet at sløjfe de to sydvendte bede ud mod Åboulevard 9 og 11. Årsagen er, at planterne vedholdende mistrives ved at stå i direkte sol uden naturlig afvanding pga. altaner. Planterne skønnes kun at kunne klare sig ved manuel vanding, hvilket er uholdbart i længden. De overlevende planter sættes derfor ud i andre bede, og der etableres nye cykelstativer på bedenes plads i stedet. Vedrørende vandansamling i nogle af gårdens bede undersøges det nu, hvordan der kan skabes bedre dræning/afløb, så der ikke står pytter af vand over længere tid.

Varme

Der er tændt for varmen til radiatorerne. For at få presset luft ud af rørene skal radiatorer først ventileres, typisk ved at dreje en lille skrue med håndtag øverst på radiatoren. I weekenden 21.-22. september bedes alle have åbnet godt op for varmt vand til radiatorerne, så luftlommer kan presses ud af radiatorer og varmerør.

Port

Smedefirma J. Jensen ApS har udarbejdet en tegning af den nye port. Tegningen kan besigtiges på opslagstavlen i porten.

2019-09-16 Ny port og udskiftning af belægning i portrum

Smedefirma J. Jensen A/S forventes at have en ny port klar til opsætning inden for ca. seks uger.  Forud for dette arbejde vil F.J. Poulsen, der har brolagt gården, sørge for at den eksisterende asfaltbelægning brydes op, krybekælderen under portrum opfyldes og ny sten lægges. Der forventes opsat et midlertidig byggepladshegn med låge ved portindgangen, så uvedkommende ikke har adgang til gården, mens arbejder pågår.

2019-09-11: Karrylugt fra Bollyfood
Bestyrelsen har modtaget adskillige beboerklager over karrylugten fra Bollyfood.
Vi har kontakt med den medarbejder i Københavns Kommune, der har tilsynet.
Han oplyser, at Bollyfood har undladt at efterkomme påbud vedr. deres
aktiviteter.
Kommunen vil herefter politianmelde Bollyfood for dette.
Bestyrelsen har tilkendegivet, at vi bakker op om en politianmeldelse.

2019-06-20: Deltagelse i gårdgruppen
Har du tid og lyst til at sætte dit præg på vores nye gård? Så meld dig til gårdgruppen ved at skrive navn, mobil og e-mail til: gammel.ladegaard@gmail.com. Gårdgruppen er, kort fortalt, en frivillig, praktisk sammenslutning/forum for alle, der gerne vil bidrage til at passe på og forbedre gården til gavn for alle. Gårdgruppen er både tænkt som supplement til vicevært og gartnere, og som initiativtagere ift. nytiltag og forbedringer. Vi afholder næste møde efter sommerferien.

Mvh. Nicolai Bjerre, pva. Bestyrelsen

2019-04-27: På generalforsamlingen blev mødedatoen for de fejlbehæftede altaner efterspurgt.

Mødet afholdes onsdag den 8. maj 2019 kl. 16.30 i kælderlokalerne beliggende Åboulevard 7 (indgang fra gården).

Berørte beboere har skriftligt modtaget Brev til altaner.

2019-02-07: Læs de nyeste beskeder til beboere og ejere:

Opslag-Generalforsamling

Opslag-Fastelavn

2019-02-04: Elevatorudgifter: Der indløber en del store udgifter til akutudkald af håndværkere fra BA Elevator. Firmaet skal naturligvis rykke ud, hvis personer befinder sig i fastsiddende elevatorer, men fra bestyrelsens side opfordrer vi indtrængende til, at alle ikke-akutte tilsyn/reparationer sker inden for normal arbejdstid. Et akutudkald løber nemt op i kr. 4-6.000, der jo går fra vores fælles økonomi. Er man i tvivl om, hvorvidt et elevatorproblem kræver akut indsats, bedes man kontakte et bestyrelsesmedlem eller vores vicevært. Bestyrelsen holder medio februar møde med BA Elevator om drift og vedligehold af elevatorerne, da der flere steder er forhold som trænger til forbedring.

2019-01-31: I forlængelse af orienteringsmødet om gården skal det fra entreprenørens side indskærpes, at hele gården er byggeplads og al færdsel SKAL minimeres, samt at det er forældrenes ansvar at holde børn ude fra alle arbejdsområder som ikke er en del af periferien. Se vedlagte plan: Færdselszone-i-gården

2019-01-26:

Dato for ordinær generalforsamling: Sæt allerede nu X i kalenderen:

onsdag d. 24/4 kl. 19 i La Oficina, Suomisvej 4. 

Læs Løbeseddel-Beboermøde. Vi ses på mandag!

2019-01-24: Nyeste opslag om cykler i gården:

Flytning af Cykler – Rydning Etape 2

2019-01-21:

Tryk her for den nyeste plan for gårdhaven: LT 396-1 H 01.02

2019-01-10:

Sortering af affald kan i perioden med gårdprojektet kun ske i de nuværende containere på Herman Triers Plads. Ønsker man at bortskaffe andet affald på miljøvenlig vis, så er Gartnergade Nærgenbrugsstation kun få hundrede meter væk.

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 12.00 -18.00

Lørdag kl. 10.00 – 16.00

Genbrugsstationen har endda en byttecentral til bl.a. bøger, så man også med god samvittighed kan give sit læsestof videre 🙂 /NRB

2018-12-16:

Læs de to opslag ophængt i opgangene:

Opslag: Orienteringsmøde om gårdhaven

Opslag: Ny ordning for affaldet

2018-12-25:

Lidt historie om vores gamle ejendom

Der er i efterårets løb  dukket spor af den gamle Ladegård op,
det er mest forskellige slags mursten/klinker.

Pladsformand Jan fandt en sjælden ildfast mursten fra ca.1856, fremstillet af Sorthat Teglværk på Bornholm.
Den er stemplet med teksten »Sorthat Bornholm«.
Bestyrelsen gav ham lov til at donere den til Nivågård Teglværksmuseum, som kun har halvdelen af en tilsvarende sten.

Kampesten opgravet af jorden er lagt til side i stedet for at køre dem bort.

Desuden blev vores grund i forbindelse med opgravningen af gården inspiceret af museumsinspektør og sagsbehandler Niels Henrik Andreasen, Antikvarisk Afdeling, Historie & Kunst under Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltningen. Han skrev følgende:

Vi har på grundlag af de iagttagelser … kunnet bestemme fundamenterne til at stamme fra sydfløjen i den ”Ny” Ladegård. Sydfløjen i anlægget dateres fra 1750’erne, mens det øvrige af komplekset blev opført ret sent i 1800-tallet. Bygningerne tilhørende den ”Ny” Ladegård er kendt fra diverse fotos og planer, så museet har ikke interesse i at foretage yderligere opmålinger af de fremkomne fundamenter.

Museet frigiver således området til det videre jordarbejde i tilknytning til gårdhaveprojektet.

/NRB

2018-12-06:

Tidsplan for udførelse af gården

Det længe ventede gårdhaveprojekt er godt i gang.

Lige nu ligner det hele en slagmark: store maskiner og mænd har overtaget gården.

Det larmer ind i mellem, det er vanskeligt at færdes og renovationscontainerne har ikke faste pladser.

I den forbindelse kan oplyses, at de udførende entreprenører kun har ros til beboerne. Indtil videre er det opfattelsen, at der bliver udvist stor forståelse og respekt omkring det arbejde, der pågår. Tak for det 🙂

I tiden frem til jul vil der primært være følgende aktivitet i gården:

  • Belægningsarbejder vil blive påbegyndt i den vestlige ende af gården.
  • Der vil blive udlagt muld i nogle af de fremtidige plantebede.
  • I midterarealet vil de sidste udgravninger blive udført.
  • I midterarealet vil der blive udført grusunderlag.
  • Langs Åboulevarden vil der blive repareret lyskasser og kældertrapper.
  • Der vil blive udført kloakarbejde.
  • Der vil blive nedgravet el-kabler.

Byggepladsen ligger stille i perioden 22. december 2018 – 1. januar 2019, begge dage inkl.

Med venlig hilsen

Karin N. Corfitzen, Landskabsarkitekt MDL

2018-10-15: Renovation:  Som flere beboere har gjort opmærksom på, har der været problemer med afhentning af affald fra vores ejendom. Vores vicevært har sørget for, at affald er blevet afhentet i dag, mandag. Bestyrelsen, viceværten, entreprenøren og Købehavns Kommune er i dialog om at løse sagen, og forhåbentlig gentager problemet sig ikke. I den kommende tid vil viceværten køre affaldscontainerne ud mandag, onsdag og fredag. Det er vanskeligt helt at undgå udfordringer, når gården er underkastet så omfattende arbejder, som det er tilfældet. /NRB

2018-10-11: En ny fyringssæson har taget sin begyndelse, og der er blevet tændt for varmen. Derfor en opfordring til, at der åbnes op for alle radiatorer hen over weekenden, så vi kan få skyllet anlægget igennem, og undgå luftansamlinger i systemet /NRB

2018-09-01: Så er byggetilladelsen for gårdprojektet i hus, det første byggemøde er aftalt og efterfølgende kan anlægsarbejdet iværksættes.

Opdatering: Arbejderne forventes påbegyndt mandag 10. september 2018. /NRB

2018-06-17: Resultatet af afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling 14. juni 2018 (i fordelingstal):

Repræsenterede: 598,56 (ved personligt fremmøde eller fuldmagt)
For: 517,26
Imod: 81,30

Dermed er der et overvældende flertal, dvs. 86,4%, for dagsordnens pkt. 2: “..at udføre gårdanlæg for en samlet pris på anslået ca. 2,3 mio. kr. …” (den fulde ordlyd fremgår af indkaldelsen).
Så nu er vi et stort skridt nærmere en lækker gårdhave         /NRB